Wednesday, November 12, 2014

दिवस गेले.....

हे असे असतात. ते तसे असतात. असे विश्लेषण करण्याचे दिवस गेले.... कोण कसे वागेल काही अंदाजा नाही!

No comments:

Post a Comment