Wednesday, September 28, 2011

यांना खुपते ते काही शेतकऱ्यांचे चांगल्या गाड्यात फिरणेशेतकऱ्या बद्दलचा यांचा हा असा तळ-तळात. यांना खुपते ते काही शेतकऱ्यांचे चांगल्या गाड्यात फिरणे. बाकी ज्यांची दैनिया अवस्था आहे त्या बद्दल यांना ब्र ही नको. लावायचाच असेल तर कर, ठरवू द्या आमचे भाव आम्हाला. 

No comments:

Post a Comment